Pomiary elektryczne
photo

Dzięki zastosowaniu najnowszego przyrządu pomiarowego firmy SONEL MPI-525, wykonujemy pomiary zarówno odbiorcze jak i okresowe w bardzo szerokim zakresie. Wszystkie pomiary jakie realizujemy oparte są na polskich normach, przestrzegając także przepisów BHP i PPOŻ.


Oferujemy:
 • Pomiary impedancji pętli zwarciowej
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • Pomiary rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu
 • Badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych
Przepisy:
TERMINY WYKONYWANIA POMIARÓW KONTROLNYCH
Do najczęściej wykonywanych prac kontrolno pomiarowych które regulowane są odpowiednimi przepisami są:
 • kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach
 • budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2
 • badania i pomiary rezystancji izolacji elektrycznej
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 

POMIARY OKRESOWE
Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków w jakich pracują urządzenia elektryczne. Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania.

Do pomiarów okresowych zaliczamy:
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych
 • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych
 • pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia
 

Akty prawne
Wykaz aktów prawnych dotyczących obowiązku i terminów wykonywania pomiarów elektrycznych i kontroli technicznych obiektów budowlanych.

1. Ustawa z 02.02.1996 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996 r. - poz. 110 ). Rozdz. I Art. 207, Rozdz. III Art. 213, Art. 214.

2. Ustawa "Prawo budowlane" z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414 ). Art. 61 - 64. ( Jednolity tekst `2000).

3. Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych. ( M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 ) Załącznik do zarządzenia.

4. PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414}.

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania badań okresowych" opracowane przez COBR "Elektromontaż" w 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912).


Czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych:
    Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Lp. Rodzaj pomieszczenia Rezystancji izolacji Skuteczność ochrony przeciwpożarowej
1 O wyziewach żrących Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
2 Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
3 Otwarta przestrzeń Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
4 Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i przejściowo wilgotne (75 do 100%) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 1 rok
6 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I*, ZL II* i ZL III*) Nie rzadziej niż co 1 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
8 Zapylone Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok
9 Pozostałe nie wymienione w p.1-8 Nie rzadziej niż co 5 rok Nie rzadziej niż co 5 rok

* ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób

* ZL II - Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się

* ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.